A mi webes sütijeink (cookie) diétásak, nem hizlalnak, gyorsítják és segítik a weboldal használatát, és lehetővé teszik, hogy személyre szabottabb szolgáltatást tudjunk nyújtani a számodra.Ha most inkább valami sósra vágynál, a saját böngésződben tudod kezelni őket, az alábbiak szerint. 

Garancia - Visszaküldés

Garancia, jótállás és szavatosság

Fontos tudnivalók tartós fogyasztási cikkek garanciális problémáival kapcsolatban:
A jótállás időtartama általában 1 év. Amennyiben egy gyártó a saját termékére ettől eltérő jótállási feltételeket vállal, akkor természetesen azok érvényesek!
A jótállás időtartama a kerékpár Bikepro.hu által történt feladásának napjától indul, aznapi dátummal kiállított számlával és jótállási jeggyel bizonyítható!
Amennyiben a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt (a termék meghibásodása miatt), a Bikepro.hu köteles a fogyasztási cikket kicserélni, abban az esetben, ha a meghibásodás akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

A garanciális ügyintézésre visszaküldött alkatrész/kerékpár szállítás díja a fogyasztót terheli! 

Minőségi reklamáció
Minden gyártó és hazai forgalmazó a garanciális ügyintézés feltételként előírja, hogy a kerékpárok főbb alkatrészeinek cseréje, beépítése és időszakos szervize szakember által, célszerszámokkal történjen - amennyiben nem így történik, az a garancia elvesztését vonhatja maga után. Fontos, hogy az esetlegesen előforduló meghibásodások elkerülése érdekében az alkatrészek cseréjét és beépítését szakemberrel végeztessék. Reklamáció esetén szükséges a panasz elbíráláshoz a csere/beépítés körülményeinek ismerete. A garanciális igények forgalmazók felé történő érvényesítéséhez elengedhetetlen a számla és a kifogásolt alkatrész visszajuttatása a Bikeprohoz, valamint a reklamáció pontos leírása. Előzőek teljesülése esetén 5 munkanapon belül válaszolunk.
Az egész kerékpár visszajuttatása szükséges, amennyiben teleszkópos villa, kerékszett vagy a váz hibásodik meg.
A garanciális ügyintézésre visszaküldendő alkatrészt megtisztítva kérjük eljuttatni hozzánk.
Esztétikai hibás, az oldalunkon szereplő hibás kiírásból, vagy a megrendelő figyelmetlensége miatt tévesen rendelt alkatrészeket csak akkor áll módunkban kicserélni, ha azok még nem voltak felhasználva, beépítve. Gondatlan szerelésből, tárolásból adódó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A hazai forgalmazók, valamint a gyártók garanciát kizáró tényezőkként felsorolt eseteiben a garancia nem érvényesíthető:
 

 •  részvétel versenyen,
 •  nem megfelelően végzett beépítés, szerviz,
 •  kötelező vagy ajánlott szerviz elmulasztása,
 •  rendeltetésszerű használatból eredő természetes kopás,
 •  gumialkatrész elhasználódása, sérülése
 •  nem rendeltetésszerű használat


Jótállás, garancia:

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján jótállást vállalunk minden általunk értékesített árucikkre. A jótállás részletei a Bikepro.hu webáruház honlapján, valamint a termékekhez mellékelt jótállási jegyen olvashatók.
Ha nincs külön jótállási jegy mellékelve, akkor a jótállás 12 hónap. Ez a vásárlást igazoló számla bemutatásával érvényesíthető.
A Bikepro.hu webáruház, valamint az importőrök és a gyártók termékeikre terméktípustól függően eltérő, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Eladó a megvásárolt terméket csak abban az esetben köteles cserélni, ha az bizonyítottan hibás.
Garanciális reklamációra visszaküldött terméket kizárólag a vásárlást bizonyító számlával fogadunk el!
Elengedhetetlen a garanciális probléma részletes leírására, ehhez formanyomtatvány letölthető itt!
Ezek hiányában az ügyintézést nem tudjuk elindítani.
Garanciális problémával visszaküldendő termékek postázási címe:
Bikepro Webshop / Bestparts Kft. 
1211 Budapest, Központi út 24-26.
A webáruházban megrendelt termékek személyes átvételére itt nincs lehetőség!

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1 §

(1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

 

2 §

(1) A jótállás időtartama egy év.

(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

3 §

(1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a forgalmazó nevét és címét,
b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
c) a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét,
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

 

4 §

(1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

 

5 §

(1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a javítás módját,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

 

6 §

(1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek (mint pl. kerékpár) kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

 

7 §

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

8 §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 119/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 6/1997. (I. 22.) Korm. rendelet;
b) a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT. Rendelet, valamint az azt módosító 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet és a 118/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet.


Szavatosság (a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi törvény (Ptk.) 30-311 §-ai alapján):

A megrendelés hibás teljesítése esetén (nem felel meg a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, nem megfelelő használati útmutató miatt) a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől.

Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, hat hónap után a fogyasztóra hárul a hibás teljesítés bizonyításának terhe.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik.
Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a fogyasztói szerződés hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
 

 • a fogyasztó nevét, címét
 • a fogyasztási cikk ( a továbbiakban áru ) megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.


Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.


KIVÉTELEK:

Merida kerékpár a forgalmazó iránymutatásai alapján nem küldhető utánvéttel (kivétel: kerékpárvázak).
Amennyiben ilyen márkájú kerékpárt szeretnél vásárolni, vedd fel velünk a kapcsolatot.


Manitou teleszkópos villák, rugóstagok:
Manitou teleszkópos villák és hátsó rugóstagok jótállását az ezeket forgalmazó Velobike Kft. biztosítja az alábbiak szerint.

A jótállás érvényesítésének alapja, a termék eladási számlájának, kerékpárok esetén a kerékpár jótállási jegyének bemutatása. A nem a Velobike Kft. által forgalmazott kerékpárokban és nem a Velobike Kft. forgalmazásában kiskereskedelmi forgalomba került Manitou teleszkópok, illetve rugóstagok esetében a jótállás keretén belüli javítás csak a munkadíj költségtérítése ellenében valósulhat meg. A javításhoz szükséges alkatrészeket a Velobike Kft. térítésmentesen biztosítja. A nem a Velobike Kft. által forgalmazott kerékpárokban forgalomba került teleszkópos villák komplett cseréje nem lehetséges, azt adott esetben a kerékpár forgalmazójánál kell érvényesíteni.
A Velobike Kft. által forgalomba hozott teleszkópok garanciális szervize térítésmentes. Nem tartozik a térítésmentes kategóriába a termék karbantartása.

A 2007. évtől a Velobike Kft. által forgalmazott Manitou teleszkópok jótállási jeggyel kerülnek forgalomba. A jótállási jegy minden esetben tartalmazza a termék gyártási számát, illetve a jótállási feltételeket. A jótállási jegyek sorszámozottak, pótlásuk, elvesztésük esetén csak az eredeti eladási számla bemutatásával lehetséges.

A jótállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha a jótállási feltételeket az értékesítő illetve a vásárló egyaránt betartotta. (A terméket igazolt módon csak szakműhely építheti be a kerékpárba. A szervizben történő beszerelés, javítás, és ennek igazolása a jótállás érvényesítésének feltétele. Ettől eltérő esetekben a jótállás igény nem érvényesíthető!)

A termék jótállás keretén belüli javítása esetén, a jótállási jegyet és az eladási számlát szükséges csatolni, ennek hiányában a termék javítása költségtérítéses.

A termék(ek) törése esetén a forgalmazó kötelezi az eladót a komplett kerékpár bemutatására, a jótállás jogosságának elbírálása, vizsgálata céljából.

Jótállás keretén belüli termék javítását csak a forgalmazó, jelen esetben a Velobike Kft termékismerettel rendelkező munkatársa végezheti. Minden egyéb vélelmezett jótállásos javítás, csak a Velobike Kft által, a jótállási ügyekkel megbízott munkatársával történt előzetes egyeztetésével, és jóváhagyásával történhet.

A termékek javítása során törekedni kell a 15 napon belüli kijavításra.

Azon termékek melyek nem a Velobike Kft. forgalmazásában kerültek magyarországi forgalomba, így a termék meghibásodása esetén a Velobike Kft. nem rendelkezik az adott modell javításához szükséges alkatrésszel, a 15 napos javítási határidőt túllépheti. A fentiekben leírtak alapján a Velobike Kft. elzárkózik minden kártérítéstől és a műszaki reklamáció kivizsgálásától.

RockShox villák:
A forgalmazó a gyári szám meglétét kéri, ez általában a teleszkópos villa külső szárán, valamint a villanyakon levő matricán található.

Egyéb teleszkópos villák és rugóstagok:
Feltételezett jótállási probléma esetén a vásárlást igazoló számlát vagy a termékhez tartozó jótállási jegyet kérjük. Komplett kerékpár bemutatását kérjük törés vagy repedés esetén.

 

 

Árukereső.hu Árukereső.hu